شرایط جاری اقساطی قیمت مصوب فروش نقدی شرایط فروش نقدی ، فوری و قطعی