شرایط جاری اقساطی فروش منعطف شرایط فروش نقدی ، فوری و قطعی