ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **وانت آريسان دوگانه سوزقیمت کارخانه252584323قیمت بازار 254000000
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده
روش1 مشارکت در توليد 1396-2-31 250000000ریال 25% 20719178 0 20719178 231865145
روش2 مشارکت در توليد 1396-2-31 200000000ریال 25% 16575342 0 16575342 236008981
روش3 مشارکت در توليد 1396-2-31 150000000ریال 25% 12431507 0 12431507 240152816
روش4 مشارکت در توليد 1396-3-31 250000000ریال 25% 26027397 0 26027397 226556926
روش5 مشارکت در توليد 1396-3-31 200000000ریال 25% 20821918 0 20821918 231762405
روش6 مشارکت در توليد 1396-3-31 150000000ریال 25% 15616438 0 15616438 236967885
روش7 مشارکت در توليد 1396-4-30 120000000ریال 25% 14958904 5000000 19958904 232625419
روش8 مشارکت در توليد 1396-4-31 250000000ریال 26% 32589041 0 32589041 219995282
روش9 مشارکت در توليد 1396-4-31 200000000ریال 26% 26071233 0 26071233 226513090
روش10 مشارکت در توليد 1396-4-31 150000000ریال 26% 19553425 0 19553425 233030898
روش11 مشارکت در توليد 1396-4-31 100000000ریال 26% 13035616 0 13035616 239548707
روش12 مشارکت در توليد 1396-5-30 100000000ریال #1396-3-10:20000000R 25% 15712329 5000000 20712329 232995282