ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **سوزوکي ويتارا اتوماتيکقیمت کارخانه1353885000قیمت بازار
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده
روش1 مشارکت در توليد 1396-4-30 650000000ریال 26% 84268493 15000000 99268493 1254616507
روش2 مشارکت در توليد 1396-5-30 500000000ریال #1396-3-10:150000000R 26% 84624658 15000000 99624658 1263021986