ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **سوزوکي ويتارا دستيقیمت کارخانه1291662899قیمت بازار
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده
روش1 مشارکت در توليد 1396-4-30 600000000ریال 26% 77786301 15000000 92786301 1198876598
روش2 مشارکت در توليد 1396-5-30 450000000ریال #1396-3-10:150000000R 26% 77038356 15000000 92038356 1208386187