ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **هايما اتوماتيکقیمت کارخانه790556000قیمت بازار 840000000
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده
روش1 گروه هايما 1396-4-30 400000000ریال 21% 41884932 0 41884932 748671068
روش2 گره هايما 1396-5-30 400000000ریال 21% 49019178 0 49019178 741536822