ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **رنو L90 E2 دستيقیمت کارخانه374483000قیمت بازار 396000000
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده
روش1 مشارکت در توليد 1396-2-31 250000000ریال 25% 20719178 0 20719178 353763822
روش2 مشارکت در توليد 1396-2-31 200000000ریال 25% 16575342 0 16575342 357907658
روش3 مشارکت در توليد 1396-2-31 150000000ریال 25% 12431507 0 12431507 362051493
روش4 مشارکت در توليد 1396-3-31 250000000ریال 25% 26027397 0 26027397 348455603
روش5 مشارکت در توليد 1396-3-31 200000000ریال 25% 20821918 0 20821918 353661082
روش6 مشارکت در توليد 1396-3-31 150000000ریال 25% 15616438 0 15616438 358866562
روش7 مشارکت در توليد 1396-4-30 200000000ریال 24% 23934247 4000000 27934247 346548753
روش8 مشارکت در توليد 1396-4-31 250000000ریال 26% 32589041 0 32589041 341893959
روش9 مشارکت در توليد 1396-4-31 200000000ریال 26% 26071233 0 26071233 348411767
روش10 مشارکت در توليد 1396-4-31 150000000ریال 26% 19553425 0 19553425 354929575
روش11 مشارکت در توليد 1396-4-31 100000000ریال 26% 13035616 0 13035616 361447384
روش12 مشارکت در توليد 1396-5-30 140000000ریال #1396-3-10:60000000R 24% 22842740 4000000 26842740 350875329