ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **رنو L90 E2 اتوماتيکقیمت کارخانه473521000قیمت بازار 471000000
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده
روش1 مشارکت در توليد 1396-2-31 250000000ریال 25% 20719178 0 20719178 452801822
روش2 مشارکت در توليد 1396-2-31 200000000ریال 25% 16575342 0 16575342 456945658
روش3 مشارکت در توليد 1396-2-31 150000000ریال 25% 12431507 0 12431507 461089493
روش4 مشارکت در توليد 1396-3-31 250000000ریال 25% 26027397 0 26027397 447493603
روش5 مشارکت در توليد 1396-3-31 200000000ریال 25% 20821918 0 20821918 452699082
روش6 مشارکت در توليد 1396-3-31 150000000ریال 25% 15616438 0 15616438 457904562
روش7 مشارکت در توليد 1396-4-30 230000000ریال 25% 28671233 7000000 35671233 437849767
روش8 مشارکت در توليد 1396-4-31 250000000ریال 26% 32589041 0 32589041 440931959
روش9 مشارکت در توليد 1396-4-31 200000000ریال 26% 26071233 0 26071233 447449767
روش10 مشارکت در توليد 1396-4-31 150000000ریال 26% 19553425 0 19553425 453967575
روش11 مشارکت در توليد 1396-4-31 100000000ریال 26% 13035616 0 13035616 460485384
روش12 مشارکت در توليد 1396-5-30 160000000ریال #1396-3-10:70000000R 25% 27273973 7000000 34273973 443178534