ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **وانت تندر L90قیمت کارخانه354236000قیمت بازار 354000000
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده
روش1 مشارکت در توليد 1396-2-31 250000000ریال 25% 20719178 8000000 28719178 325516822
روش2 مشارکت در توليد 1396-2-31 200000000ریال 25% 16575342 8000000 24575342 329660658
روش3 مشارکت در توليد 1396-2-31 150000000ریال 25% 12431507 8000000 20431507 333804493
روش4 مشارکت در توليد 1396-3-31 250000000ریال 25% 26027397 8000000 34027397 320208603
روش5 مشارکت در توليد 1396-3-31 200000000ریال 25% 20821918 8000000 28821918 325414082
روش6 مشارکت در توليد 1396-3-31 150000000ریال 25% 15616438 8000000 23616438 330619562
روش7 مشارکت در توليد 1396-4-30 180000000ریال 24% 21540822 8000000 29540822 324695178
روش8 مشارکت در توليد 1396-4-31 200000000ریال 26% 26071233 8000000 34071233 320164767
روش9 مشارکت در توليد 1396-4-31 250000000ریال 26% 32589041 0 32589041 321646959
روش10 مشارکت در توليد 1396-4-31 150000000ریال 26% 19553425 8000000 27553425 326682575
روش11 مشارکت در توليد 1396-4-31 100000000ریال 26% 13035616 8000000 21035616 333200384
روش12 مشارکت در توليد 1396-5-30 120000000ریال #1396-3-10:60000000R 24% 20041644 8000000 28041644 329429425