ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **سورن ELX EF7قیمت کارخانه369010000قیمت بازار 399000000
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده
روش1 مشارکت در توليد 1396-2-31 250000000ریال 25% 20719178 0 20719178 348290822
روش2 مشارکت در توليد 1396-2-31 200000000ریال 25% 16575342 0 16575342 352434658
روش3 مشارکت در توليد 1396-2-31 150000000ریال 25% 12431507 0 12431507 356578493
روش4 مشارکت در توليد 1396-3-31 250000000ریال 25% 26027397 0 26027397 342982603
روش5 مشارکت در توليد 1396-3-31 200000000ریال 25% 20821918 0 20821918 348188082
روش6 مشارکت در توليد 1396-3-31 150000000ریال 25% 15616438 0 15616438 353393562
روش7 مشارکت در توليد 1396-4-31 250000000ریال 26% 32589041 0 32589041 336420959
روش8 مشارکت در توليد 1396-4-31 200000000ریال 26% 26071233 0 26071233 342938767
روش9 مشارکت در توليد 1396-4-31 150000000ریال 26% 19553425 0 19553425 349456575
روش10 مشارکت در توليد 1396-4-31 100000000ریال 26% 13035616 0 13035616 355974384