ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **سورنELXتوربوشارژرقیمت کارخانه379556000قیمت بازار 408000000
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده
روش1 مشارکت در توليد 1396-4-30 190000000ریال 25% 23684932 3000000 26684932 352871068
روش2 مشارکت در توليد 1396-5-30 140000000ریال #1396-3-10:50000000R 25% 23232877 3000000 26232877 356131342