ایران خودرو مختاری پیرپور 04432773317
** پیش فروش **207دستيقیمت کارخانه419200000قیمت بازار 455000000
پیش فروش برچسب تحویل پیش پرداخت پرداخت ها سود مبلغ سود هدیه جمع سود قیمت تمام شده
روش1 مشارکت در توليد 1396-4-30 200000000ریال 22% 21939726 0 21939726 397260274
روش2 مشارکت در توليد 1396-5-30 150000000ریال #1396-3-10:50000000R 22% 21728767 0 21728767 399942466